Privacy policy

Privacy policy

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza Lloret Futur, S.A de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

1.- Identitat del responsable de tractament.

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web i subdominis de www.lloretdemar.org és:

Lloret Turisme, LLORET FUTUR, S.A
NIF: A-17354333
Av. Alegries, 3. 17310 – Lloret de Mar
central-turisme@lloret.cat

2.- Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades que subministra a Lloret Futur, S.A per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament Per a què farem servir les seves dades Quant de temps conservarem les seves dades
Subscripcions Li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Compra i reserva d’Activitats i serveis Tractarem les seves dades per a la gestió de la compra de les activitats i serveis lliurats per Lloret Futur, S.A. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Bústia de contacte, queixes o suggeriments Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de Lloret Futur, S.A.

Per a més informació por consultar el Registre d’Activitats de Tractament de Lloret Futur.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. 

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució dels serveis que ens ha sol·licitat, les competències pròpies de Lloret Futur, S.A.  i/o el consentiment de l’interessat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a Lloret Futur, l’Ajuntament de Lloret de Mar o a tercers. Lloret Futur es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5.- Cessió o comunicació de dades a tercers

Per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a terceres entitats i empreses que ens prestin serveis (APPs, hostatge web, plataforma de reserva d’activitats, etc.) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”.

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les seves dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

6.- Transferència internacional de dades

Per a portar a terme els diferents tràmits administratius, no es transferiran les seves dades a un tercer país que estigui fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o un país que no prevegi un nivell adequat de protecció de dades com així ho estableixen els articles 44 a 46 del RGPD: 

7.- Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a LLORET FUTUR, S.A. – Exercici de drets – Avinguda de les Alegries, 3 – 17310 Lloret de Mar, o mitjançant instància genèrica a https://www.seu-e.cat/ca/web/lloretfutur/seu-electronica

8.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme Lloret Futur es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@lloret.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de dades a Ajuntament de Lloret de Mar, Plaça de la Vila, 1 – 17310 Lloret de Mar.

9.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que Lloret Futur ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.